«Гарт» одержав академічні сертифікати у Польщі

22:04 1 грудня 2015 р.


Фото: stsgart.org.ua

Влас­ни­ки сертифікатів от­ри­мали пра­во бу­ти за­несе­ними до ба­зи да­них кад­ро­вого ре­зер­ву, пок­ли­кано­го за­без­пе­чува­ти волонтерами спор­тивні за­ходи на те­риторії як Ук­раїни, так і Польщі. Під час сту­дентсь­ких зма­гань та ігр во­ни будуть у ролі помічників-ор­ганіза­торів цих подій.

З сер­тифіка­тами Ака­демії лідерів Сту­дентсь­кої спор­тивної спілки Польщі (АZS) по­вер­ну­лись до Ль­во­ва і Чернівців учас­ни­ки ук­раїнсь­ко-поль­сько­го нав­чаль­но-прак­тично­го семінару, співор­ганіза­тором яко­го вис­ту­пило Львівсь­ке об­ласне спор­тивне то­варист­во сту­дентів «Гарт»» (СТС «Гарт»). Семінар відбув­ся у се­лищі Віль­ка­си Вармінь­сько-Мазурського воєводс­тва РП, де на бе­резі озе­ра Нєгоцін розташувався один із найбіль­ших відпо­чин­ко­во-ре­абілітацій­них комп­лексів AZS.

Сту­ден­ти і го­лови спор­тивних клубів національ­них універ­си­тетів імені І. Фран­ка та Ю. Федь­ко­вича, ме­дич­но­го імені Д. Га­лиць­ко­го, ака­демій мис­тецтв та ко­мерцій­ної відвіду­вали тут тренінги, прис­вя­чені проб­ле­мам ор­ганізації та роз­витку студентсь­ко­го спор­ту, його ма­теріаль­но-технічної ба­зи, вив­ча­ли поль­ський досвід, знайоми­лись з чис­ленни­ми об'єкта­ми. Во­ни зай­ма­лись та­кож у тре­нажер­них за­лах, ви­ходи­ли на тенісні кор­ти, здій­сню­вали ба­гатокіло­мет­рові пробіги на ве­лоси­педах, зма­гались на во­лей­боль­них і бас­кетболь­них май­дан­чи­ках, манд­ру­вали мальов­ни­чими та істо­рич­ни­ми місця­ми.
 
Ра­зом із до­кумен­том, що засвідчив успішне за­вер­шення виш­ко­лу, його влас­ни­ки от­ри­мали пра­во бу­ти за­несе­ними до ба­зи да­них кад­ро­вого ре­зер­ву, пок­ли­кано­го за­без­пе­чува­ти волонтерами спор­тивні за­ходи на те­риторії як Ук­раїни, так і Польщі. Під час сту­дентсь­ких зма­гань та ігр во­ни будуть у ролі помічників-ор­ганіза­торів цих подій.

– «Гарт», який охоп­лює спор­тивні осе­ред­ки всіх ви­щих нав­чаль­них зак­ладів III–IV рівня ак­ре­дитації Львівщи­ни, тісно співпра­цює з AZS, що предс­тав­ляє інте­реси сту­дентсь­кої мо­лоді Польщі, – роз­повів го­лова СТС Бог­дан Юх­ниць­кий. – У спіль­но­му до­роб­ку – участь у де­сят­ках спор­тивних імпрез, обміни офіцій­ни­ми де­легаціями, універ­си­тетсь­ки­ми та інсти­тутсь­ки­ми ко­ман­да­ми, ор­ганізація міжна­род­них зма­гань, при­зові місця і пе­ремо­ги на універсіадах та олімпіадах. Нині ми зро­били ак­цент на ви­хованні лідерів сту­дентсь­ко­го спор­ту не випадково. Ад­же в умо­вах ре­фор­му­ван­ня ви­щої шко­ли, ко­ли сту­ден­ти от­ри­му­ють пра­во са­мостій­но оби­рати пред­ме­ти, нам не­обхідно по­сили­ти зацікав­лення мо­лоді фізич­ною куль­ту­рою. І тут чи­мало мож­на по­черп­ну­ти у поль­ських ко­лег, які зав­дя­ки дер­жавним прог­ра­мам інтен­сифіку­вали спор­тивний вишкіл, зап­ро­вади­ли сти­пендії для об­да­рова­них ви­хованців, на якісно новий рівень підня­ли діяльність сту­дентсь­ких спор­тивних клубів. Яск­ра­вий прик­лад – центр AZS «Віль­ка­си», де відбув­ся наш семінар.

… Су­час­ний ком­форта­бель­ний го­тель із комп­лек­сом ре­абілітацій­них і спа про­цедур та з 2 кон­фе­ренцій­ни­ми ауди­торіями, 5 тенісних кортів, накриті тре­нувальні за­ли, май­дан­чи­ки універ­сальні і для пляж­них видів спор­ту, зо­на де­рев`яних го­тель­них бу­диночків, та­вер­на, піццерія і брен­дові ма­гази­ни, про­катні пунк­ти, ав­тосто­ян­ка – все це ви­рос­ло на місці занед­ба­ного кемпінгу по­воєнних років. Че­рез нав­ко­лишній сос­но­вий  ліс про­ляг­ли піші і ве­лодоріжки, бла­го­уст­роєно місця для гру­пово­го відпо­чин­ку. А з пор­ту, роз­ра­хова­ного на 200 яхт, мо­тор­них ка­терів та човнів, мож­на ви­руша­ти у ба­гато­денні мандрівки жи­вопис­ним пле­сом Ма­зурсь­ких озер.

– Зви­чай­но, щоб ство­рити подібний нав­чаль­но-відпо­чин­ко­вий осе­редок чи­малу до­помо­гу Сту­дентсь­ка спор­тивна спілка Польщі от­ри­мала від дер­жа­ви, яка на­дала те­риторію і регулярно вклада­ла не­обхідні кош­ти, пе­ред­ба­чила сис­те­му пільг та за­охо­чень, – заз­на­чив ге­нераль­ний сек­ре­тар AZS Бар­то­ломей Кор­пак. – Ми теж ве­ли по­шук дже­рел фінан­су­ван­ня, об`єдну­вали зу­сил­ля нав­чаль­них зак­ладів, влад­них струк­тур різних рівнів, до­бива­лись грантів. До речі, ли­ше у 2015-му на по­даль­ший роз­ви­ток «Віль­ка­си» спря­мова­но грант су­мою близь­ко 500 ти­сяч євро. Та­ким чи­ном, в низці воєводств нині сфор­мо­вана ме­режа на­ших центрів, де про­ходять тре­нувальні збо­ри і нав­ча­ють­ся, відпо­чива­ють і заліко­ву­ють спор­тивні трав­ми ви­хованці ви­щої шко­ли. Вод­но­час їхня ба­за при­дат­на обс­лу­гову­вати різні ка­тегорії на­селен­ня, в то­му числі й не­пов­носп­рав­них, зап­рацьову­ючи кош­ти на пот­ре­би спілки. А як суб`єкти гос­по­дарю­ван­ня во­ни ще й спла­чу­ють відповідні по­дат­ки дер­жаві.

Для за­без­пе­чен­ня своєї різнобічної діяль­ності AZS, яка налічує по­над 40 ти­сяч членів, 200 ор­ганізацій та 3 ти­сячі секцій, взя­ла курс на ви­хован­ня влас­них кадрів. А відтак започат­ку­вала шко­лу лідерс­тва, зав­дання якої відкри­вати та­лано­витих та ініціатив­них мо­лодих лю­дей, здат­них про­яви­ти се­бе на спор­тивній ниві не ли­ше ре­зуль­та­тами, але й но­вими іде­ями та по­мис­ла­ми в роз­витку профіль­них дис­циплін, в опа­нуванні інструк­торсь­ких та аніма­торсь­ких на­вичок, в ор­ганізації су­пер­ницт­ва та різних зма­гань, в про­пагу­ванні фізич­ної куль­ту­ри че­рез ЗМІ.

– Участь у школі лідерс­тва до­пома­гає нам зміцню­вати кон­такти між гро­мадсь­ки­ми ор­ганізаціями, сту­дентсь­ки­ми спор­тивни­ми клу­бами, ок­ре­мими ви­щими нав­чаль­ни­ми зак­ла­дами, – підсумував Б. Юх­ниць­кий. – При­чому ми не за­микаємося на регіональ­но­му рівні. За­лучаємо до співпраці інші об­ласті. Ад­же нас­тав час, ко­ли розрізнені зу­сил­ля по­винні бу­ти консолідо­вані у до­сяг­ненні спіль­них цілей – роз­виткові во­лон­терс­тва, ство­ренні по­туж­них спор­тивних баз зав­дя­ки пе­редачі май­на ко­лишнього спор­тивно­го то­варист­ва «Тру­дові резерви» та інших у роз­по­ряд­ження сту­дентсь­ких са­мов­рядних струк­тур, здо­бутті грантів, об`єднанні зу­силь Міністерств освіти і на­уки та мо­лоді і спор­ту в тур­боті про фізичну куль­ту­ру, в нап­ра­цюванні і ре­алізації відповідних дер­жавниць­ких прог­рам. До речі, що­до ос­таннього, то й тут Поль­ща по­дає прик­лад – у ве­ресні її міністерс­тва на­уки і вищої освіти та спор­ту і ту­риз­му підпи­сали до­говір про співробітницт­во у ство­ренні на­леж­них умов для по­даль­шо­го стабіль­но­го роз­витку  сту­дентсь­ко­го спор­ту і підтрим­ки цього процесу відповідним фінан­су­ван­ням та ор­ганізацій­ни­ми за­хода­ми. На­ше зав­дання пе­рено­сити цей досвід на національ­ний грунт.
Про це повідомив офіційний сайт СТС "Гарт".

dailylviv.com

До теми

ВІДЕОКАНАЛ

Прес-клуб-ГІТ “ОПОРА” про результати місцевих виборів-2020 на Львівщині

Рубрика: Політика

Біорезерват "Розточчя", Страдецька гора, річка Верещиця - як врятувати?

Рубрика: Ситуації і пригоди

Гряда: свині не винні

Рубрика: Ситуації і пригоди

Податковий майдан. Версія 3.0. Львів готовий

Рубрика: Економіка

Винниківське озеро: схема крадіжки

Рубрика: Кримінал

Всі відео розділу