За збут і придбання першоцвітів на Львівщині будуть карати штрафом від 1700 до 3655 гривень

14:04 21 лютого 2021 р.

Фото до новини

Якщо Держекоінспекція у Львівській області об'єднає зусилля з Головним управлінням Національної поліції у Львівській області та правоохоронці не полінуються складати на продавців і покупців першоцвітів протоколи про адміністративні порушення.

Начальник Державної екологічної інспекції у Львівській області Микола Маланич два роки тому під час брифінгу у Львові 26 лютого зазначив, нагадує Dailylviv: «Згідно з ч. 2 ст. 88-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення порядку придбання чи збуту об’єктів рослинного світу, занесених до Червоної Книги України, тягне за собою накладення штрафу від 1700 до 3655 грн. із конфіскацією об’єктів рослинного світу. Крім цього, відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 07.10.2012р. № 1030 «Про розмір компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодження видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, а також за знищення чи погіршення середовища їх перебування (зростання)», розмір збитків, що нараховуються за 1 цибулину і становить: підсніжник білосніжний за 1 рослину  – 62 грн, білоцвіт весняний – 62 грн, шафран Гейфеля – 62 грн, рябчик шаховий - 49 грн, сон великий — 49 грн за рослину».

Тоді ініціативу проведення боротьби з руйніниками першоцвітів підтримали представники близько 30 засобів масової інформації, частина яких по закінченню брифінгу спільно із мобільною групою вирушили на перевірку центральними ринками м. Львова. І всі - ніби змовилися з власниками ринків! - не виявили жодного випадку незаконного продажу ранньоквітучих рослин, занесених до Червоної книги України.

Сьогодні Дер­жавна еко­ло­гіч­на ін­спек­ція України нагадує, що за по­ру­шен­ня по­ряд­ку прид­бання чи збу­ту об’єк­тів рос­линно­го сві­ту, за­не­се­них до Чер­во­ної кни­ги Ук­ра­їни, або та­ких, які охо­ро­ня­ють­ся від­по­від­но до між­на­род­них до­го­во­рів Ук­ра­їни, пе­ред­ба­че­на від­по­ві­даль­ність за стат­тею 88–1 Ко­дек­су Ук­ра­їни про ад­мі­ніс­тра­тив­ні пра­во­по­ру­шен­ня у виг­ля­ді штра­фу на су­му від ста (1700 грн) до двох­сот п’ят­надця­ти (3655 грн) не­опо­дат­ко­ву­ва­них мі­ні­му­мів до­хо­дів гро­ма­дян із кон­фіска­ці­єю об’єк­тів рос­линно­го сві­ту чи без та­кої.

За по­ру­шен­ня чи по­гір­шення се­ре­до­ви­ща пе­ре­бу­ван­ня (зрос­тання) рос­лин, ви­ди яких за­не­се­ні до Чер­во­ної кни­ги Ук­ра­їни, зни­щен­ня, не­за­кон­не або з по­ру­шен­ням вста­нов­ле­но­го по­ряд­ку ви­лу­чен­ня їх з при­род­но­го се­ре­до­ви­ща, а та­кож по­ру­шен­ня умов ут­ри­ман­ня (ви­ро­щу­ван­ня) рос­лин цих ви­дів у бо­та­ніч­них са­дах, ден­дро­ло­гіч­них та зо­оло­гіч­них пар­ках, ін­ших спе­ці­аль­но ство­ре­них штуч­них умо­вах, що приз­ве­ло до їх за­ги­бе­лі та пош­коджен­ня, пе­ред­ба­че­но штраф за стат­тею 90 Ко­дек­су Ук­ра­їни про ад­мі­ніс­тра­тив­ні пра­во­по­ру­шен­ня на гро­ма­дян від двад­ця­ти (340 грн) до трид­ця­ти (510 грн) не­опо­дат­ко­ву­ва­них мі­ні­му­мів з кон­фіска­ці­єю не­за­кон­но до­бу­то­го, а на по­са­до­вих осіб — від трид­ця­ти (510 грн) до п’ят­де­ся­ти (850 грн) не­опо­дат­ко­ву­ва­них мі­ні­му­мів до­хо­дів гро­ма­дян з кон­фіска­ці­єю не­за­кон­но до­бу­то­го.

Термінові повідомлення читайте на каналі DailyLviv.com в Telegram та у Facebook

dailylviv.com

 

новобудови Львів